POORDI TN 3-75 KESKLINNA LINNAOSA, TALLINN HARJU MAAKOND 10156

OFINANS OÜ KARA PARA AKLAMAYI ÖNLEME (“AML”) POLİTİKASI

Ofinans OÜ, Kara Para Aklamayı Önleme (Anti-Money Laundering) Politikası’nın (“ AMLPolitikası”) amacı; risk temelli bir yaklaşımla Ofinans OÜ bünyesindeki müşterileri, işlemleri ve hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanını kolaylaştıracak ortam oluşmasını engellemek, bu doğrultuda çalışanların bilinçlendirilmesi ve bilgi edinilmesi ve bu kapsamda Şirket’in faaliyetlerini 14 Ocak 2008 tarihili, 4/2008 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin müşterilere bildirilmesidir.

Bu AML Politikası kapsamında, Şirket faaliyetleri çerçevesinde haklarında tanıma politikası işletilen müşteriler, www.miraclecash.com adresinden erişilen internet sitesine (“Site”) üye olan ve Site’de sunulan hizmetlerden yararlanan ve karşılığında işbu AML Politikası’ndaki hususları kabul eden gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir. (“ Müşteri”)

Şirket bu amaçlara ulaşmak için aşağıdaki tedbirleri alacaktır:

 • Yeni ve mevcut tüm Müşterilerin kimliklerini makul bir düzeye kadar doğrulama
 • Müşteri’ye ait vergilendirme ve finansman işlemlerinin izlenmesi için riske dayalı bir yaklaşım uygulama
 • Müşteriler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir şüpheli işlemi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme ve işbu AML Politikası çerçevesinde işlemleri kaydetme
 • Ofinans OÜ nezdinde AML Politikası’nın icra edilmesi ve uygulanabilirliğini koordine etmek için AML Departmanı oluşturma.

Ofinans OÜ , AML Politikasını uluslararası standartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlamıştır.

1. Müşterini Tanı (Know-Your-Customer) Politikası

Ofinans OÜ , www.miraclecash.com adresinde yer alan Müşterini Tanı (KYC Politikası) Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemlere başvurmaktadır.

 • Müşteri kimliğini doğrulama
 • Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma
 • Müşteri’nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme
 • Müşteri’yi ve Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemleri ile müşteri ilişkileri boyunca izlenme ve Müşteri profili ile karşılaştırma
 • Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşteri’leri, işlemleri ve diğer müşterileri izleme

2. Risk Analizi ve İzleme

Ofinans OÜ ., müşterilerinin finansal faaliyetlerinin izlenmesinde riske dayalı bir yaklaşım benimseyip kara para aklama ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla aşağıdaki yöntemlerle risk analizi yapıp, risk analizi sonucu elde ettiği bilgiler çerçevesinde ilgili Müşteri’leri izlemeye alabilmektedir. Bu, hesapları veya vergi beyannamelerini hazırlarken veya müşteri ile başka herhangi bir iş yürütürken gerçekleştirilecektir.

Risk Analizi, İzleme ve Kontrol faaliyetlerinin amacı, Ofinans OÜ’yi, Müşterilerini ve kripto para borsasını risklere karşı korumak, izlemek ve kontrol etmektir.

Ofinans OÜ , bu kapsamda kripto para alım satım ve takas faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve düzenlemeleri sürekli izlemekte, risk grubu olarak nitelendirdiği Müşteri ve işlemleri daha sık kontrol etmektedir.

Ofinans OÜ bünyesinde gerçekleştirilecek risk analizi, izleme ve kontrol faaliyetleri AML Departmanı sorumluluğunda yürütülmektedir. Şirket izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında aşağıdaki önlemleri almaktadır.

 • Yüksek risk grubundaki Müşterilerin ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü
 • Kompleks ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü
 • Yüksek riskli ülkelerle yapılan işlemlerin izlenmesi ve kontrolü
 • Müşteriler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin önceden belirlenmiş bir limiti aşıp aşmadığının ya da müşteri profili ile tutarlılığının analizi
 • Müşterilere ait bilgileri ve belgeleri kontrol etmek, tamamlamak ve güncellemek
 • Kripto para alım satım ve transferine ilişkin tutulması gereken yazılı ve zorunlu bilgileri saklamak
 • Müşteri tarafından gerçekleştirilen bir işlemin, söz konusu işlemle ilgili bilgilere uygun olup olmadığını izlemek

Ofinans OÜ , yüksek risk grubunda yer alan Müşteri ve işlemleri aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

 • Tek bir kripto para alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 250.000.-USD’ye eşit veya fazla ise;
 • Tek bir kripto para takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 250.000.-USD’ye eşit veya fazla ise;
 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak;
 • Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde parasal tutardan bağımsız olarak;
 • Üçüncü kişi yararlanıcıları gizleme potansiyeline sahip karmaşık işlemleri gerçekleştiren Müşteriler
 • Para kaynaklarının kolayca doğrulanamayacağı durumlarda
 • Ekonomik veya görünür herhangi bir meşru amaca sahip olağandışı işlemler

3. Şüpheli İşlem Raporlama

Ofinans OÜ .’nin sağlamış olduğu hizmetler çerçevesinde, kara para aklama ve terörizmin finansmanına dair şüphe uyandıran hallerde, gerekli incelemeler sonucunda şüpheli işlem olarak belirlenen işlemler (“Şüpheli İşlem”) yürürlükteki mevzuat uyarınca Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’ne (“MABEB”) bildirilmektedir.

Şüpheli İşlemler tutarlara bakılmaksızın doğrudan MABEB’e bildirilmektedir.

Şüpheli İşlemi gerçekleştiren gerçek kişiler ve bunların yasal temsilcileri, Şüpheli İşlemi bildirme yükümlülüğüne uymayan yönetici ve personeller her türlü idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacaktır. Görevlerini yerine getirirken, Çalışanlar ilgili yasal yükümlülükler çerçevesinde uyarılacak ve bu doğrultuda hareket etmeleri sağlanacaktır.

Tespit edilecek ve raporlanacak Şüpheli İşlemler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki gibidir;

 • Meşru yasal ve ekonomik amaçları olmayan işlemler
 • Müşteri’nin bilgi ve belgeleri sağlamaktan kaçındığı veya isteksiz olduğu işlemler
 • Yürürlükteki mevzuatta tanımlanan yükümlülükler için raporlanması gerekli olan işlemler
 • Müşterilerin yanıltıcı ve doğrulama yapılamayan bilgi verdiği işlemler
 • Kripto para alım, satım ve takas işlemlerinin yasaklandığı veya sınırlandığı bölgelerdeki hesaplarla yapılan işlemler
 • Burada sayılmayan ve yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında şüpheli sayılan/sayılacak işlemler,

4. Eğitim

Ofinans OÜ , kurum kültürü yaratarak, yürürlükteki mevzuata uygun surette çıkardığı personel politikası ve prosedürler ile eğitim kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Yükümlülükler çerçevesinde personele verilecek eğitimler en azından aşağıdaki konuları kapsayacaktır;

 • Suçtan kaynaklanan terörist finansman kaynaklarının aklanması
 • Suç gelirlerinin aklanması aşamalarının, yöntemlerinin saptanması ve bu konudaki vaka analizleri
 • Suçtan kaynaklanan aklama ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat
 • Risk alanları
 • Kurumsal politika ve prosedürler
 • Müşteri doğrulama ile ilgili esaslar
 • Şüpheli işlem bildirimiyle ilgili esaslar
 • Muhafaza etme ve ibraz etme zorunluluğu
 • Bilgi ve belge sağlama zorunluluğu
 • Yükümlülüklerin ihlali durumunda uygulanacak yaptırımlar
 • Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele ile ilgili uluslararası düzenlemeler

5. İç Denetim

Ofinans OÜ , kara para aklama ve terörizm finansmanına karşı kanun, yönetmelik ve tebliğlerle ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuat, Ofinans OÜ politikaları ve usullerine uygun olup olmadığı konusunda periyodik olarak denetim yapmakla yükümlüdür.

Risk Analizi ve Kontrol Departmanı yukarıda bahsi geçen ilgili mevzuat uyarınca düzenli olarak sürdürülmekte olan iç denetim faaliyeti sonucunda istatistiksel verileri derlemek ve rapor vermekle yükümlüdür.

Daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresimizden bizimle irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Ofinans OÜ

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 29,933.00
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,009.10
tether
Tether (USDT) $ 1.00
xrp
XRP (XRP) $ 0.418145
litecoin
Litecoin (LTC) $ 71.05
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.085349
chainlink
Chainlink (LINK) $ 7.26
tron
TRON (TRX) $ 0.076253
uniswap
Uniswap (UNI) $ 5.36
sushi
Sushi (SUSHI) $ 1.43
chiliz
Chiliz (CHZ) $ 0.122139
1inch
1inch (1INCH) $ 0.983326
storj
Storj (STORJ) $ 0.586366
vechain
VeChain (VET) $ 0.031475
zilliqa
Zilliqa (ZIL) $ 0.057849
theta-token
Theta Network (THETA) $ 1.29